ALGEMENE VOORWAARDEN
NOTARISKANTOOR DERKMAN B.V. TE ABCOUDE

 1. Notaris Derkman B.V., is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ter uitoefening van de notariële praktijk. Notaris Derkman B.V. is gevestigd te Abcoude (gemeente De Ronde Venen) en kantoorhoudende te 1391 BR Abcoude, Hoogstraat 35, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34264669,
  hierna te noemen: “Notaris Derkman B.V.”.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten die de cliënten van Notaris Derkman B.V. aan Notaris Derkman B.V. of aan de werknemers van Notaris Derkman B.V. verstrekken. Notaris Derkman B.V., de werknemers van Notaris Derkman B.V., en voormalige werknemers van Notaris Derkman B.V. – en voorzover van toepassing – met inbegrip van hun eventuele erfgenamen van de hiervoor bedoelde personen, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 3. Alle opdrachten, aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Notaris Derkman B.V.. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is Notaris Derkman B.V., alsmede de werknemers van Notaris Derkman B.V. niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
 4. Notaris Derkman B.V. zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden welke worden ingeschakeld om werkzaamheden te verrichten in het kader van de gegeven opdracht, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen, fouten en de gevolgen van deze tekortkomingen en fouten van deze derden, is uitgesloten.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Notaris Derkman B.V. bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek verstrekt. Notaris Derkman B.V. verleent nadrukkelijk geen fiscale adviezen met betrekking tot de door haar te verrichten opdrachten, behoudens voorzover nadrukkelijk anders wordt overeengekomen of uit de aard van de verleende dienst anders voortvloeit. Mitsdien aanvaardt Notaris Derkman B.V. geen enkele aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van fiscale aspecten van door haar uitgevoerde opdrachten.
 6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 7. Voor de dienstverlening zullen de door Notaris Derkman B.V. gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en Notaris Derkman B.V. schriftelijk anders is overeengekomen. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. Notaris Derkman B.V. is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door Notaris Derkman B.V. aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor van Notaris Derkman B.V. gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en Notaris Derkman B.V. schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Het verschuldigde honorarium en de eventueel verschuldigde voorschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van het passeren daarvan, in het bezit te zijn van Notaris Derkman B.V.. Notaris Derkman B.V. is bevoegd tussentijds te declareren, en in ieder geval na ommekomst van een termijn van 6 weken na opdrachtverlening en steeds na een daaropvolgende periode van 6 weken. Voor facturen van Notaris Derkman B.V. geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur.
 9. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota, een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Notaris Derkman B.V. vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, waaronder incassokosten, alsmede terzake van de door Notaris Derkman B.V. bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment wettelijke rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
 10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Notaris Derkman B.V. is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht.